Reklamacje

Rozpatrywaniem reklamacji zajmuje się:

Oftim s.c. Dział Reklamacji
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Tryb.
tel. +48 576 973 044
e-mail:
pon. – pt.: 8:00 – 16:00

Warunki reklamacji

1. Spółka ma obowiązek dostarczyć towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego załączonego poniżej do pobrania.
Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).
3. Różnice pomiędzy wyglądem towaru dostarczonego w ramach transakcji, a fotografią na stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa na stronie „Wymiana i zwroty”, niż drogi reklamacyjnej.
4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia transakcji (najlepiej oryginału paragonu lub faktury VAT).
5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na koszt Spółki (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia towaru obciążony zostanie Klient. Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania). Paczki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na adres Klienta. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.
6. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:
a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem towaru,
b) uszkodzeń mechanicznych towaru,
c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub złym dopasowaniem.
Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru.
8. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.